Konstrukcija pravilnog sedmougla

Pravilan sedmougao upisan u kružnicu se konstruiše na sledeći način:

 • iz tačke 1 opišemo luk čiji je poluprečnik jednak poluprečniku kruga
 • spojimo presečne tačke luka i kružnice
 • polovina tog rastojanja (na slici obeležena sa a) je stranica sedmougla
 • uzmemo dužinu a u otvor šestara i nanesemo 7 puta po kružnici počevši od tačke A
 • spajanjem dobijenih tačaka dobijamo sedmougao

Sedmougao

Advertisements

Konstrukcija parabole

Neka je data prava m i tačka van te prave F. Skup tačaka u ravni jednako udaljenih od tačke F i prave m naziva se parabola. Prava m naziva se direktrisa parabole. Rastojanje između direktrise i fokusa F naziva se parametar parabole p. Tačka S (teme parabole) leži na osi simetrije parametra p.

Postupak konstrukcije parabole, ako je dat parametar p je sledeći:

 • konstruišemo simetralu parametra p
 • u preseku simetrale i horizontalne osne linije je teme parabole S
 • od tačke S ulevo na osu simetrije parabole nanosimo niz proizvoljnih tačaka 1, 2, 3, 4, 5 sa postepenim povećanjem rastojanja između njih
 • kroz ove tačke povlačimo normale na osu simetrije
 • iz fokusa F opisujemo lukove poluprečnika r5 = P5, r4 = P4, … do preseka sa normalama kroz tačke 5, 4, 3, 2, 1
 • gornje i donje presečne tačke lukova i normala, kao i teme S predstavljaju tačke kroz koje prolazi parabola

parabola1.jpg

Konstrukcija pravilnog šestougla

Pravilni šestougao upisan u kružnicu se konstruiše na sledeći način:

 • iz presečnih tačaka vertikalne osne linije sa kružnicom opišemo lukove čiji su poluprečnici jednaki poluprečniku kruga
 • presečne tačke ovih lukova i kružnice su temena E, C, F i B
 • spajanjem ovih tačaka sa postojećim tačkama A i D dobijamo pravilni šestougao

Sestougao

Konstrukcija pravilnog petougla

Postupak konstrukcije pravilnog petougla upisanog u kružnicu je sledeći:

 • konstruišemo simetralu desnog poluprečnika kruga
 • presečna tačka simetrale i horizontalne osne linije je tačka 1
 • u otvor šestara uzimamo rastojanje od 1 do D i iz tačke 1 opišemo luk do preseka sa horizontalnom osnom linijom
 • presečna tačka je tačka 2
 • rastojanje od 2 do D je jednako stranici petougla
 • to rastojanje nanosimo po kružnici 5 puta počevši od tačke D i tako dobijamo preostala temena petougla
 • spajanjem tačaka A, B, C, D i E dobijamo petougao

Petougao

Konstrukcija kvadrata

Postupak konstrukcije kvadrata upisanog u kružnicu je sledeći:

 • konstruišemo simetrale uglova od 90°
 • u preseku simetrala i kružnice su temena kvadrata A, B, C i D
 • spajanjem ove 4 tačke dobija se kvadrat

Kvadrat

Konstrukcija jednakostraničnog trougla

 

Ako treba da konstruišemo jednakostranični trougao upisan u kružnicu, postupak je sledeći:

 • iz tačke 1 opišemo luk čiji je poluprečnik jednak poluprečniku kruga
 • u preseku luka i kružnice dobijamo dva temena A i B
 • treće teme trougla C se nalazi u preseku vertikalne osne linije i kružnice sa gornje strane
 • spojimo temena A, B i C

Trougao